Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat!
Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy az
Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken
keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:
Az Eladó adatai:
 Cégnév: Meritum Management Kft.
 Székhely: 4032 Debrecen, Hatvani István u. 40. 2. emelet 5. ajtó
 Postacím: 4032 Debrecen, Hatvani István u. 40. 2. emelet 5. ajtó
 Adószám:
 Bankszámlaszám:
 Cégjegyzékszám:
 Nyilvántartásba vevő hatóság neve:
 Képviselő neve:
 Weboldal cím:
 E-mail cím:
 Mobilszám:
Tárhelyszolgáltató adatai:
 Cégnév: NetMasters Europe Kft.
 Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Dóiszegi S. u. 5.
 Weboldal: netmasters.hu
Fogalmak:
Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18.
életévét betöltött természetes személy
Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
 jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő
teljesítéséért vállalt jótállás
 kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával
történő adásvételi szerződés megkötése
Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül,

távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein
belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat
megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány,
katalógus, telefon
Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát
képező, forgalomképes ingóság
Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy
Webshop: webshopunk, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul
Vonatkozó jogszabályok:
 évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról
 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól
 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól
 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes
személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső
piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb
formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394.
rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
ÁSZF hatálya és elfogadása:
A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános
Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az
Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve
szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az
elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön rendelése leadásával elfogadja cégünk Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre
kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek
elfogadásával.
Árak:
Az árak forintban értendők. Áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenntartjuk az
árváltoztatás jogát.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő
elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:
 Postai cím:
 E-mail cím:
 Telefonszám:
A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz
vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására,
mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően
megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz
haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról
jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére. Az
írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok
jegyzékét
 Az Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak
haladéktalan kivizsgálása megoldható
 Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 A panasz egyedi azonosítószámát
Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi,
ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
Az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával
mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás
az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület
székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az

Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás
igénybevételével kapcsolatos álláspontját.
Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik,
további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:
Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:
A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint
illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási
hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás:
A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Békéltető Testületi eljárás:
Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha
Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az
Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az
Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető
Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy
részvételét biztosítani.
Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető
kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztói
igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a
Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő
magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban
(levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a
Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
 A Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 A Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az
érintett vállalkozással

 A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett
az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési
meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 A Testület döntésére irányuló indítványt
 A Fogyasztó aláírását
 Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi
illetékességet kérelmezett, annak megjelölését
Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely
tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.
Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a
Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
(72) 507-154
bekelteto@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
(76) 501-525, (76) 501-500
bkmkik@mail.datanet.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
(66) 324-976, 446-354, 451-775
bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
(46) 501-091, 501-870
kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
(1) 488-2131
(1) 488-2186
bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
(62) 486-987
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
(22) 510-310
fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István út 10/a.
(96) 520-217
bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
(52) 500-749
info@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
3300 Eger, Faiskola út 15.
(36) 416-660/105
hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
(56) 510-610
kamara@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
(34) 513-010
kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
(32) 520-860
nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
(1)-474-7921
Somogy Megyei Békéltető Testület
7400 Kaposvár, Anna utca 6.
(82) 501-000
skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
(42) 311-544, (42) 420-180
endrediemese@invest.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(74) 411-661
kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
(94) 312-356
vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
8200 Veszprém, Budapest u. 3.
(88) 429-008
vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
(92) 550-514
zmkik@zmkik.hu
Online vitarendezési platform:
Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az
oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással
kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok
nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.
Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.
Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési
platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz
kezelésével.
Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető
el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Szerzői jogok:
Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része.
Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a
weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1)

bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból
történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos
hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.
Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag
hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.
Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:
A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott
adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem
vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát és a szállítási címként megjelölt címre
kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult
az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás
adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk.
Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg,
kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.
Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:
Webshopunkon keresztül bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus
visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem
minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem
kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat
technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.
Egy második e-mailben igazoljuk vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.
Fizetési módok:
Banki átutalás:
A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi
Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, átadjuk csomagját a
futárszolgálatnak kiszállítás céljából.
Utánvét:
A fizetés történhet készpénzben közvetlenül a csomag átvételekor, melyet a csomag
kézbesítését végző futárnak szükséges átadni. Ebben az esetben megrendelés után átadjuk a
futárszolgálat részére a küldeményt, amit az Ön által megadott címre kiszállítanak.
Átvételi módok:
MPL futárszolgálat:

Házhozszállítás esetén érvényes szállítási díjak. Szállítási idő: feladástól számított 1-2
munkanap.
MPL Csomagautomata:
Az MPL Csomagautomata gyors átvételt tesz lehetővé. Az sms-ben kapott kód és
telefonszáma megadásával jut hozzá rendeléséhez, amit bármikor átvehet.
További információ: https://www.posta.hu/csomagautomata
MOL és Coop Posta Pont:
 A legtöbb MOL Posta Ponton napi 24, a Coop Posta Ponton napi 12 órában van
lehetőség a csomag átvételére. A Posta Pontok listáját ezen a linken találja:
https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postamach
ine
 SMS-ben vagy e-mailben értesítjük, amint csomagja megérkezik
 A MOL és Coop Posta Pontokon bankkártyával is fizethet
A csomag max. tömege 20 kg lehet. Ha túllépi a 20 kg-t, nem tudjuk ezen szállítási módot
biztosítani!
FoxPost:
A FoxPost egyszerű, kényelmes csomagátvételt tesz lehetővé országszerte több mint 100
csomagautomatával.
További információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/
Teljesítési határidő:
A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6 munkanap. Az ezen
határidőtől való eltérést e-mailben jelezzük.
Jogfenntartás és kikötés:
Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon
esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött
hozzánk, csak abban az esetben vállaljuk a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételárat és
szállítási költséget előre kifizeti.
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:
Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló
foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek
értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog
illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés
esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.
A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének
napja közti időszakban is.
Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés
megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére
irányuló ajánlati kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó
nyilatkozata útján gyakorolhatja.
Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó
nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.
A Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a
Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.
Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, az Eladó
az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által
megfizetett teljes összeget.
Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén az Eladó a
Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően
téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által
hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelmes teljesítés folytán az
Eladót nem terheli felelősség.
Többletköltségek:
Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ,
az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési
kötelezettség a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.
Visszatartási jog:

Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem
küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve
portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.
Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:
Termék visszaszolgáltatása:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a
terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles
visszaküldeni vagy a termék átvételére jogosult személynek átadni.
Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:
A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket az Eladó címére
szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja
fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat
köteles az Eladó részére megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a
szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell
megállapítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:
A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
Az Eladó a vételár teljes összegét csak a hibátlan és hiánytalan, eredeti csomagolásában
visszaküldött termék esetén köteles visszatéríteni.
Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:
Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm.
Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő
alatt is lehetséges ingadozásától függ;
3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak;
4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által
nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az
adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére
csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta;
9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó
e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a
teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
Kellékszavatosság:
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:
A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával
készült.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Kérheti a termék javítását vagy cseréjét, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése
lehetetlen vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon
belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell
bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság:
Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági
igényét érvényesítheti.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel
meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén.
Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
 A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető
 A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
 A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba
A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre
vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.
Jótállás:
Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?
Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek,
gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.
Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?
A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek esetén Cégünk
nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a
jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem
tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül
akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására
vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére
történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben azt az Eladó végzi), napjával
kezdődik. Az egy éven túli jótállással kapcsolatos ügyekben kérjük, forduljon a gyártóhoz!
Három munkanapon belüli csereigény:
Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli termékcsere
joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül
érvényesíti csereigényét, az Eladónak úgy kell értelmeznie, hogy a termék eladáskor már
hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.
Mikor mentesül az Eladó jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
a teljesítés után keletkezett.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet.
Jelen dokumentum útmutatóként szolgál. Semmilyen felelősséget nem vállalunk
használatáért. Amennyiben személyre szabott nyilatkozatot szeretne weboldalára,
kérjük, keressen fel internetes jogászt.